nyco yqperc
Friday, April 01, 2011
音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。    ———冼星海

音乐,是人生最大的快乐;
音乐,是生活中的一股清泉;
音乐,是陶冶性情的熔炉.---------------冼星海

当你演奏的时候,别管你的听众是谁。当你演奏的时候,要永远觉得有一位大师在谤听。 ———舒曼

音乐与音符并没有任何关系,音符不过是传达音乐实体的媒介物而已。 ———柴利毕达克


Siao-ed 9:24 PM
0 comments

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


+++Nanyang Chinese Orchestra
Yangqin Percussion!扬琴打击!

nuts
2002: |yileng~|
2003: |xintian| |xin yu~|
2004: |chooi sum| |barbara|
2005: |cheryl| |daphne~|
|jiang chuan| |yinghui~|
2006: |felicia| |shawn~| |xuewei| |ziyi~|
2007: |amanda| |benita|
|peiyan| |xuhao|
2008: |chew fei~| |jaime| |joy~|
2009: |cassandra~| |wendy~|
|xinyi~|
2010: |rachel~| |sylvia~| |weishan~| |yuka| |yunge~|
2011:|jiani| |pei er|
2012: |hongying~| |jinglin| |joey~| |zhixin|
2013:|sophia| |yueqing| |yiying| |zimin|
2014:|chenyue| |yingying| |mandy|

nyco: |pipa~| |xianyue 2006~|
|xianyue 2007~| |xianyue 2008~|
|cellobass~|

past: April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007 December 2007 January 2008 February 2008 March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 May 2010 July 2010 September 2010 October 2010 November 2010 December 2010 January 2011 February 2011 March 2011 April 2011 June 2011 August 2011 November 2011

background by hooxy
adopt your own virtual pet!